Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A TEHETSÉGES GYERMEK
 

Az iskolák szinte mindegyikében vannak tehetséges gyerekek. Sorsuk azonban eltérő: őket visszük versenyekre, vagy vetélkedőkre, másokat fel sem ismerünk, mert nyugtalanságuk, állandó kérdéseik miatt rendzavarónak tartjuk őket. Előfordulhat az is, hogy magukba zárkóznak, mivel a környezetük nem képes lépést tartani velük.

 
De mi is a tehetség?
 

A köztudatban még ma is erősen él az elképzelés, hogy a tehetséges ember azonos a magas IQ-val rendelkezővel. A tudományos elv azonban az, hogy ez nem így van: az átlagosnál magasabb IQ-jú emberek nem feltétlenül tehetségesek, mert a tehetségnek van számos más összetevője is.

 

A tehetség fogalmának meghatározásában több tudományos megközelítés létezik. Alapvetően öt kritériumot sorakoztatnak fel a kutatók:

-         a tehetség lehetőséget, esélyt, ígéretet jelent

-         egy emberi tevékenységi körben

-         olyan kiemelkedő teljesítményre, amely

-         társadalmilag hasznos

-         megelégedettséggel, sikerélménnyel jár elérőjének.

-          

Harsányi szerint:” Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagost messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni”.

 

Renzulli-féle tehetségmodell három meghatározó tulajdonságcsoportot említ. Ezek az átlagon felüli képességek, a kreativitás és a feladatok megoldásában való elkötelezettség, a motiváció.

  1. A képességek:

Rendszerint különböző területeken nyilvánul meg. Ezek lehetnek intellektuális képességek, a művészeti képességek, vagy zenei képességek. Ez utóbbiak általában már korai életszakaszban megnyilvánulnak. Alapvetően megjelenhetnek a pszichomotoros és a szociális képességek is.

  1. A kreativitás:

Az intelligencia kiegészítőjeként gondolkodásukra a divergencia jellemző, azaz a tehetség többféle lehetséges válaszra törekszik. Jellemzői az eredetiség, a flexibilitás és a fluencia.

  1. A motiváció:

A képességek és kreativitás realizálódásának fő kérdését jelenti. Ennek a megoldásában rejlik a pedagógus fő feladata. Elemei a következőek: kíváncsiság, érdeklődés, szorgalom, kitartás, becsvágy, teljesítménymotiváció és az emocionális stabilitás. 

 

A tehetségfejlődés, kibontakoztatás legfontosabb támogatója a biztos, támogató szülői háttér. A tehetséget el kell látni a tanuláshoz, tapasztalatszerzéshez megfelelő anyagokkal, különféle fejlesztő tevékenységekkel, gyakorlásokkal, de legfőképpen a stabil érzelmi támasz nyújtásával. Ezekkel a szülőkkel a pedagógusnak is kapcsolatban kell lennie,hogy esetleg segítséget tudjon nyújtani a felmerülő kérdésekben.

 

A pedagógus szerepe tehát meghatározó a témával kapcsolatosan. A tehetségek oktatásában fontosnak tartott tanári tulajdonságokat egy tehetségfejlesztő program diákjai így rangsorolták:

Legfontosabbnak a tanár szakértelme, a tanulásban való érdekeltsége, tantárgyának kiemelkedően eredményes tanítása, együttműködő légkör megteremtése, szerteágazó érdeklődési kör, elismerés és dicséret alkalmazása, rugalmasság, tárgyilagosság, humorérzék, empatikusság, valamint a kellemes megjelenés és modor.

A fentiekből látszik, hogy a szakmához kapcsolódó tulajdonságok sokkal dominánsabban jelennek meg, mint a személyes vonatkozásúak, habár azokat sem lehet semmiképpen sem kizárni.

A tehetségfejlesztő pedagógus tehát egyszerre facilátor(segítő), mentor, sámán, lelkész, misztikus gyógyító, empátiabűvész, értéktudatosító, önkifejezés-gazdagító, motivációfelelős és prognosztizáló. Egy személyben kell mindennek megfelelnünk, ha a tehetséggondozás és –fejlesztés útját járjuk.

 

Forrás: Tanítás-tanulás szakmódszertani folyóirat V. Évfolyamának 3., 8., 9. száma

Duró Zsuzsa rovatának cikkei
 
 
 
A Természetbúvár szakkör célja és feladatai:
 
 

Ø      A természet megismerése, szeretete és védelme

Ø      A környezeti és természetvédelmi ismeretek bővítése és gyakorlati alkalmazása

Ø      Szűkebb és tágabb környezetünk természeti értékeinek megfigyelése

Ø      Fajok megfigyelése és meghatározása környezetünkben

Ø      Könyvtári kutatómunka, verseny és tesztfeladatok megoldása

Ø      Terepen való ismeretszerzés, évszakonkénti túra

Ø      A „Természetbúvár” ajánlott cikkeinek feldolgozása

Ø      Felkészülés a tanulmányi versenyekre

Ø      Felkészülés a Föld Napja és a Madarak és Fák Napja rendezvényeire

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorszám

A foglalkozás anyaga

Alkalmazott módszer, irodalom

1.

Szakköri tervek, célok, feladatok megbeszélése

beszélgetés
2.

Az erdő, mint életközösség

Természetbúvár : „Útravaló” rovat

túra előkészítése
Természetbúvár
3.

Kirándulás: Ősz az erdőben

megfigyelés
gyűjtőmunka
4.

Határozókönyvek használata

Kis növényhatározó
Állatismeret
5.
Madármegfigyelés
távcső
határozókönyvek
6.

Téli túra: kirándulás

megfigyelés
7.

Kaán Károly élete és munkássága

Herman Ottó élete és munkássága

cikkek, képek
8.

Tesztfeladatok, játékos fejtörők

Természetbúvár: „Útravaló” rovata

tesztfeladatok
Természetbúvár
9.

Tesztfeladatok, játékos fejtörők

Természetbúvár: „Útravaló” rovata

tesztfeladatok
Természetbúvár
10.

Mikroszkópikus világ

vizsgálódás
11.

Nemzeti Parkjaink

poszterek, CD
12.

Nemzeti Parkjaink

poszterek, CD
13.
A Föld Napja
 
14.

Természetbúvár: „Útravaló, Virágkalendárium, poszter” rovat

Természetbúvár
15.

Tavaszi túra: erdő, mező

megfigyelés
16.

Természetbúvár: „Útravaló, Virágkalendárium, poszter” rovat

Természetbúvár
17.

Madarak és Fák Napja

 
18.

Szakköri munka értékelése

 
 
 
Felhasznált eszközök:
Folyóirat
Határozókönyvek
Távcső
Mikroszkóp

Számítógép internet kapcsolattal

 
Felhasznált irodalom:

Ø      Természetbúvár folyóirat

Ø      Simon Tibor – Csapody Vera: Kis növényhatározó, Tankönyvkiadó, Budapest

Ø      Dr. Csapody István – Dr. Csapody Vera – Dr. Jávorka Sándor: Erdő – mező növényei, Natura, Budapest

Ø      Frank és Katrin Hecker: Az erdő állatai és növényei, Sziget Kiadó

Ø      Bertram Münker: Közép-Európa vadvirágai, Mérték Kiadó

Ø      Dr. Móczár László: Kis állathatározó, Tankönyvkiadó, Budapest

Ø      Dr. Merkl Ottó: A bogarak világa – Magyarország leggyakoribb bogarai – Műszaki Kiadó, Budapest

Ø      George E. Hyde: Kis természetkalauz: Lepkék, Elektra Kiadóház

Ø      Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström, Peter J. Grant: Madárhatározó, Park Könyvkiadó

Ø      Magyarország Nemzeti Parkjai (CD)

 
 
Angol szakkör tanmenet
 
 
Óraszám
Tananyag
Nyelvtan
Szószedet
  
1-2.
 
 
Say Hello!
 
Köszönési, elköszönési formák, megszólítások
 
3-4.
 
 
The alphabet
 
Spelling
Az ABC, ABC dal, betűzés
 
5-6.
 
 
What is your name? I.
A személyes névmás és a létige ragozása
 
 
7-8.
 
 
What is your name? II.
Birtokos névmások
 
 
9-10.
 
 
Where are you from?
 
From+a country
Országok és népek nevei
 
11-12.
 
 
Numbers
A főnevek többes száma (rendhagyó többes szám is)
Számok 1-100
 
13-14.
 
 
Days
 
A hét napjai
 
English habits
 
15-16.
 
 
Months
A dátum kifejezése
Sorszámnevek
A hónapok nevei
 
17-18.
 
 
Seasons and weather I.
Az évszakok leírása
Évszakok nevei
 
19-20.
 
 
Seasons and weather II.
Az időjárás kifejezése
Az időjárás jellemzése
 
21-22.
 
 
Colours
 
A tárgyak színei
Színek nevei
 
23-24.
 
 
Revision
 
Ismétlés
English habits
 
25-26.
 
 
How old are you?
 
A kor kifejezése
 
 
27-28.
 
 
Family I.
I have got, You have got, he has got etc.
Közelebbi családtagjaink
 
29-30.
 
 
Family II.
I have got ….
Távolabbi családtagjaink
 
31-32.
 
 
 
House I.
 
A ház részei
 
33-34.
 
 
House II.
 
Az én szobám, bútorok nevei
 
35-37.
 
 
Revision
A tanév munkájának ismétlése
 
 
 

A tanmenetben szereplő English habits résznél angol szokásokkal is foglalkozunk. Ilyenkor alkalom van arra, hogy az angol kultúrát közelebbinek érezzük. A gyerekekkel szoktunk teázni, pudingot, vagy szendvicset készíteni, illetve a karácsonyi időszakban szót ejtünk a brit ajándékozási, karácsonyvárási szokásokról is, összehasonlítva a magyar eseményekkel.

 
 

A tanév során természetesen daltanulásra is van alkalom. Karácsonyi időszakban a tipikus ünnepi dalokat sajátítjuk el (Silent night, Twinkle, twinkle little star). A tanévben megismerkedünk más ismert gyermekdallal is, pl: Old McDonald, If you are happy, London Bridge etc.

A felhasznált anyagok:

 

New Headway Elementary I-II. (hanganyag) - University Press Oxford, Oxford, 2000

 

New Friends Starter (tankönyv és munkafüzet) - Pearson Longman Budapest, 2007