Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Széchenyi István ÁMK    
Nádasd

    TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0047

 
Mozgás az élet

Sport általi nevelés

„A mozgáskultúra, a mozgásos nyelv ismerete a beszéd és gondolkodás alapja” (Vekerdy Tamás)

 
 
 
 
 
 
 
Készítette:  

Galamb Krisztina

Kozmits Zoltánné

Móriczné Varga Ildikó

Mesterházi László

 


 
 
 

Az innováció témája

A Széchenyi István ÁMK mindennapos testnevelési programja a testnevelés órákon és a délutáni sportórákon túl tartalmaz az alsó tagozatban mozgásfejlesztő órákat, 5-6 osztályban tartásjavító foglakozásokat, 7-8.osztályban úszásoktatást, különböző szabadidős sportágakat. Ezen felül tervezünk a szabadidő hasznos eltöltésére különböző programokat, amelyekbe a szülőket is bevonjuk.

 

Az innováció célja

Napjainkban felértékelődni látszik a sportolás szerepe az egészséges életmód, a jobb életminőség kialakításában. Iskolánkban a kompetencia alapú oktatás bevezetésével megnőhet a készségtárgyak szerepe - ezen belül a testnevelés és a sport szerepe is – mert sajátos eszközeikkel és a személyiségre gyakorolt pozitív hatásaikkal nagymértékben hozzájárulhatnak a kulcskompetenciák kialakulásának folyamatához.

Az innovációban leírt mindennapos testnevelési program a helyi lehetőségekből kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés. Mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra, elősegíti a kompetencia alapú oktatás kiterjesztését az egész intézményre. A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést.

A gyerekek iskolai leterheltsége, a felnőttek mindennapos munkája egyre inkább indokolttá teszi azoknak a mozgásformáknak az előtérbe kerülését, amelyek alkalmasak a rekreációra, kikapcsolódásra, a sport, a mozgás örömének élvezetére. Ezért programunknak célja, hogy a gyerekek minél szélesebb körben ismerkedjenek meg – lehetőségeinknek megfelelően - a legkülönbözőbb szabadidősportok alapjaival, hogy kiválaszthassák a számukra megfelelő sportot, amelyeket később folytatva javulhat életminőségük, testi-lelki egészségük, fenntartva természetesen a „klasszikus”, a tantervben is szereplő mozgásformák elsődlegességét.

A játéknál jobb nevelő nem létezik, mert része a vereség és a győzelem, feltétele a szabályok betartása, és ami a legfontosabb, része a siker is.

 

 A programnak fontos része a gyerekek és szüleik számára közös mozgáslehetőségek szervezése.


 
 

Pedagógiai, módszertani kapcsolódási pontok

A mindennapos testnevelés programja része az iskola egészségnevelési programjának.

A program pedagógiailag, módszertanilag szorosan kapcsolódik az intézmény nevelési programjához – ezen belül az intézmény által kidolgozott helyi tantervhez és a választott szociális kompetencia oktatásához -, így a testnevelés és sport sajátos eszközeivel járul hozzá, hogy kialakuljon az egymás iránti tisztelet, önfegyelem, tolerancia, szolidatarítás, csapatszellem, kudarctűrés, valamint fejlődjön a szabályok megértése és betartása.

Általános tanítás-tanulásszervezési eljárások
 

 Az adott foglalkozás jellegéből adódóan megjelenik az egyéni, a páros és a csapatmunka, és ezekben a differenciálás az egyéni képességeknek megfelelően. Fontos a mozgásbeli hátrányok kiegyenlítése, szükség szerint a felzárkóztatás és a tehetségek gondozása.

 
 

Programunk fő célja a mindennapos testmozgás változatos lehetőségének biztosítása, mellette olyan programok szervezése, amelyek bővítik, kiegészítik, változatosabbá teszik a mindennapos testnevelést és növelik a résztvevők körét.

Intézményünk mindennapos testnevelési programjának tartalmi elemei

 • tantervi testnevelés órák
 • 1-8. osztályban heti egy délutáni sportóra
 • 1-4. osztályban heti egy mozgásfejlesztő óra
 • 5-6. osztályban heti egy tartásjavító óra
 • 7. osztályban heti két óra úszás
 • 5-6-7. osztályban heti 0.5 óra szabadidősport
 • 8. osztályban heti 1.5 óra szabadidősport
 • a programot egyéb mozgáslehetőségek egészítik ki
Tantervi testnevelés órák

A tantervi testnevelés órákon az Apáczai kerettanterv család testnevelés tanmenetét használjuk (Horváth Tihamér, 2001-2005) helyi igényekhez alakítva, kiegészítve.

A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztését. A tananyag tartalma, annak feldolgozása közvetlenül szolgálják az egészségvédelmet, a tanulók fizikai állapotának javítását, teherbíró képességük növelését.


 

A délutáni sportórák célja

A tanulók iskolai leterheltségének ellensúlyozása, önfeledt játékpercek biztosítása. Alakítsuk ki bennük az igényt a rendszeresen végzett testmozgásra. Töltsék szabadidejüket megfelelő közösségben, éljék át a csapathoz tartozás örömét, a közös felelősség élményét.

A délutáni sportórák feladatai

·        elsősorban játéklehetőség biztosítása

·        házibajnokságok szervezése, lebonyolítása változatos sportjátékokból (labdarúgás, kézilabda, szivacskézilabda, pókfoci…), rekreációs sportágakból

·        felkészítés iskolai és iskolán kívüli versenyekre

Az alsó tagozatos mozgásfejlesztő órák célja

Fejlődjön az ideg-, az izom- és a csontrendszer, egyensúlyérzékelés, koordináció, térbeli tájékozódás. A mozgásfejlesztés több célra irányul: nagymozgásokra és a sportmozgásokra. A nagymozgások gyakoroltatása segítse elő a fejlődésbeli egyenlőtlenségek csökkentését, és a finommotoros mozgást kívánó írástanulást is készítse elő. A sportmozgások célja, hogy növeljék, fejlesszék a testi teljesítőképességet és alakítsák az adott sportághoz szükséges speciális képességeket, mozgásformákat.

Az alsó tagozatos mozgásfejlesztő órák feladatai
 • Iskolánkban a sportirányultságnak megfelelően a mozgásanyag jelentősebb része labdás ügyességfejlesztés, a kézilabda és a labdarúgás sportágak alapozására.
 • A speciális mozgásfejlesztés segítse kiküszöbölni a tanulási nehézségeket, a viselkedési és figyelemzavart. A nagy és finommozgások egymásra épülő rendszert alkotnak. A finommozgásokat fejlesztő feladatok sokszor összefüggnek a téri tájékozódás fejlesztésével is. A mozgásos feladatok, játékok egyik színtere a fejlesztő terem.
 • A természetes mozgáskedv megőrzése változatos, játékos feladatokkal.
 • Mozgástapasztalatok bővítése, a tanórán tanultak továbbfejlesztése, kiegészítése.


 
 

A mozgásfejlesztő órák tevékenységei havi bontásban

Szeptember: járások, futások, szökdelések, ugrások labda nélkül és labdával.

Október, november, december: labdás gyakorlatok, a labdás ügyesség fejlesztése.

Január, február: támasz, függés és egyensúlygyakorlatok (meglévő mozgásfejlesztő eszközeink és a mozgásfejlesztő szoba használata), utánzómozgások, feladatok akadálypályákon.

Március, április, május: labdás gyakorlatok, játékok, versenyek.

Június: szabadidős sporttevékenységek, (tollaslabdázás, métázás, számháború…)

Folyamatosan a fő feladatokhoz kapcsolódó játékok: futójátékok, fogójátékok, egyéni, sor és váltóversenyek, csapatjátékok.

A tartásjavító órák célja

 A mozgásszervi elváltozások megelőzése, kezdődő mozgásszervi elváltozások javítása, a helyes medencetartás, testtartás tudatosítása, kialakítása, a testtartásért felelős izmok erősítése, nyújtása.

Tudatosítsuk a tanulókban a helyes testtartás fontosságát, azt, hogy életük minőségét befolyásolja a mozgásszervrendszerük állapota.

A tartásjavító órák alapfeladatai
 • a tanulók egészségi állapotának megtartása, javítása
 • edzettségük, teljesítőképességük fokozása
 • a gyerekek játék- és sportműveltségének fejlesztése és a testedzés iránti igény felkeltése
 • olyan személyiségjegyek kialakítása, mint az önfegyelem, akaraterő, önbizalom, magabiztosság, kitartás
 • a helyes tartásra szoktatás történjen játékos formában
A tartásjavító órák feladatai
 • helyes légzéstechnika kialakítása
 • játékos képességfejlesztés (kondicionális, koordinációs, hajlékonyság)
 • mobilizáló gyakorlatok
 • erősítés, izomfűző kialakítása
 • szabadgyakorlatok, kéziszer-gyakorlatok
 • utánzómozgások
 • tornaszerek, mozgásfejlesztő eszközök változatos alkalmazása a feladatok végrehajtása során
 • speciális tartásjavító játékok alkalmazása minden foglalkozáson
A rekreáció fogalma

A szabadidő- eltöltés kultúrája, az életminőség tana.

Az ember felfrissülését, munkavégző képességének újrateremtését, az igényesen megélt minőségi élet megteremtését szolgálja.

Rekreációnak nevezzük azokat az egyéni és társadalmi érdekeket kielégítő magatartásformákat, amelyek az ember jó fizikai, szellemi, szociális közérzetének megteremtésére, a kreatív cselekvő- és az optimális teljesítőképesség megteremtésére, újrateremtésére, megújítására irányulnak, pozitív élménnyel járnak, egyúttal a minőségi élet 

(jó közérzet, jól-lét) megteremtését és átélését szolgálják.

A sport rekreáció jellemzői

·        A mozgás alapvető életjelenség és alapvető szükséglet, mely átszövi az ember teljes életét. Az egész életre, a világra jellemző dolog. Hiánya károsan befolyásolja a test, az egészséges lélek, a fejlett értelem alakulását, elősegíti a betegségek kialakulását.

·        Edzés, élmény, szórakozás, társaság.

·        Adekvát terhelés, foglalkozás (egyén, állapot, életkor, érdeklődés szerint)

·        Folyamatos rekreációs aktivitás

·        Teljesítményelvű, ami nem azonos a versenyzéssel.

A rekreáció célja

Az egészség megszilárdítása, megújítása, a jó közérzet megteremtése, harmonikus életvitel kialakítása, pozitív hatások átélése, a rekreációs élmény. A sporttevékenységek iránti jó hozzáállás kifejlesztése, az egész életen keresztüli részvétel ösztönzése.

A rekreáció feladatai

A legkülönbözőbb szabadidősportok fejlesszék a játék és sportműveltséget, keltsék fel  az egészségi állapotuknak és teljesítőképességüknek megfelelő testedzés iránti igényüket, alakítsanak ki ezzel kapcsolatos szokásokat, keltsenek érdeklődést és kedvet a szabadon végzett sportolás és játék iránt olyan mértékben, hogy legyen hatással az iskolás kor utáni egészséges életmód kialakítására.


 
 

A rekreáció eszközei

Iskolánkban eszközül a szabadidősportok legkülönfélébb változatait, játékokat és a táncot használjuk, lehetőség szerint a szabadban.

Intézményünkben a sport rekreáció mozgásanyaga a következő

 
 • kerékpározás
 • tájékozódási akadályversenyek
 • íjászat
 • turisztika, gyalogtúra, táborozás, síelés
 • gyaloglás, futás
 • görkorcsolyázás, gördeszkázás
 • tollaslabda
 • asztalitenisz
 • ugrókötelezés
 • aerobik
 • néptánc
 • népi játékok
Egyéb mozgáslehetőségek

A szülőkkel közös sportprogramok célja

 • a szabadidő közös eltöltése
 • a szülői példamutatás nevelő hatása
 • a szülő bevonása a testmozgás megszerettetésébe
 • a szülők aktivizálása
 • a szülők is ismerjék meg azt a munkát, ami az iskolában folyik
 • prevenció
 • vidám, kellemes hangulatú közös programok


 
A szülőkkel közös sportprogramok feladatai, tartalma

„Gyere velünk, csináld velünk” típusú vidám, mozgásos vetélkedők felelevenítése.

Közös túrázás a környéken.

Sportoló szülők bevonása sportáguk megismertetésébe (íjászat, tájékozódási futás….).

Gyermeknapi közös sportprogramok (tanár-diák- szülő ).

 
 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. A mozgásszegény életmód kialakulásának megelőzése a testmozgás megszerettetésével, a rendszeres mozgáshoz szoktatással. Adjon lehetőséget az egészség hosszú távú megőrzésére, ezáltal egy jobb felnőttkori életminőségre. Az iskolai testnevelés és sport keretei közt az egészségnevelés, a szociális kompetenciák (kreativitás, önállóság, önbizalom, felelősségtudat, cselekvőképesség) a csapatmunka, a társakkal történő együttműködés egyaránt fejleszthető.

A hatékonyság érdekében megvalósítandó sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontok

-        Minden gyermek minden nap kapjon lehetőséget a testmozgásra

-        Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési és légzőrendszer megfelelő terhelése;

-        A program fontos része a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna, a gerinc és izületvédelem szabályainak betartása;

-        Az eltérő adottságú tanulók számára is jelentsen örömöt, sikerélményt;

-        A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgásprogramban;

-        A lehető legszélesebb körben ismerkedjenek meg a szabadidősportokkal, egészségmegőrző sportokkal, azok alapjaival, amelyek közül kiválasztva a számára megfelelőt, később javulhat életminőségük, testi és lelki egészségük

-        A program fontos része a megfelelő mennyiségű játék, versengés;

-        Évente két alkalommal felmérésre kerül a tanulók fizikai állapota a „Hungarofit” teszt alapján;


 
A program személyi és tárgyi feltételei
Tárgyi feltételek:

-        12x24 m-es tornaterem,

-        Mozgásfejlesztő szoba

-        Művelődési ház nagyterme, klubszoba

-        Óvodai tornaszoba (16x4 m-es)

-        Iskolai sportpálya aszfaltozott kézilabda és kosárlabda pályával, atlétikai futópályával, távolugró és súlylökő hellyel

-        Az iskolapark füves területei

-        Tanuszoda (Somogyi Béla Általános Iskola, Körmend)

-        A helyi sportegyesület füves sportpályája

Személyi feltételek:

-        2 fő testnevelő tanár (1 gyógytestnevelés speciál kollégiumi végzettséggel), alsós tanítók, 1 aerobik oktató, 1 fő fejlesztő pedagógus

A helyi program kialakításának egyéb szempontja

-        Iskolánkban hagyományokkal rendelkezik a labdás képzés (fiúknál labdarúgás, lányoknál kézilabda) és a testnevelők irányultsága is ennek felel meg.

-        Fontosnak tartjuk a helyes testtartás kialakítását és annak megőrzését.

-        A 6-10 éves kor a gyerekeknél az ügyességfejlesztés később nem pótolható időszaka.

A program tartalma

-        1-4. osztályban heti 3 testnevelés óra

-        5-8. osztályban heti 2,5 testnevelés óra

-        1-8. osztályban heti 1 sport, játékóra

-        1-4. osztályban heti 1 mozgásfejlesztő (elsősorban labdás) óra

-        5-6. osztályban heti 1 tartásjavító óra

-        7. osztályban heti 2 óra úszás

-        5- 6 -7. és osztályban heti 0,5 óra szabadidősport

-        8. osztályban heti 1.5 óra szabadidősport


 
Osztályokra bontva

1. osztály                 heti 3 óra testnevelés
                               heti 1 óra mozgásfejlesztés
                               heti 1 óra sportóra                        összesen: 5 óra

2. osztály                 heti 3 óra testnevelés
                               heti 1 óra mozgásfejlesztés
                               heti 1 óra sportóra                        összesen: 5 óra

3. osztály                 heti 3 óra testnevelés
                               heti 1 óra mozgásfejlesztés
                               heti 1 óra sportóra                        összesen: 5 óra

4. osztály                 heti 3 óra testnevelés
                               heti 1 óra mozgásfejlesztés
                               heti 1 óra sportóra                        összesen: 5 óra

5. osztály                 heti 2,5 óra testnevelés
                               heti 1 óra sportóra
                               heti 1 óra tartásjavító óra
                               heti 0,5 óra szabadidősport           összesen: 5 óra

6. osztály                 heti 2,5 óra testnevelés
                               heti 1 óra sportóra
                               heti 1 óra tartásjavító óra
                               heti 0,5 óra szabadidősport           összesen: 5 óra

7. osztály                 heti 2,5 óra testnevelés
                               heti 2 óra úszás
                               heti 1 óra sportóra
                               heti 0,5 óra szabadidősport           összesen: 6 óra

8. osztály                 heti 2,5 óra testnevelés
                               heti 1 óra sportóra
                               heti 1,5 óra szabadidősport           összesen: 5 óra

A programot kiegészítő más mozgáslehetőségek

-        heti 2x2 óra kézilabda edzés az iskolai sportkör keretében

-        heti 4x2 óra labdarúgás az iskolai sportkör, a helyi sportegyesület és a különböző labdarúgó utánpótlás programok keretében

-        szervezett napközis szabadtéri foglalkozások, játékok

-        szervezett túralehetőségek (Madarak és fák napja, Erdei iskola, stb.)

-        részvétel a Diákolimpia és más szervezetek által kiírt sportversenyeken, saját szervezésű versenyeken (Pl. Nádasd kupa labdarúgó torna)

-        intézményünkben Alapfokú Művészetoktatás folyik, ennek keretében a néptáncoktatás foglalkozásain heti 2-3 órában intenzíven mozoghatnak a gyerekek

Külső kapcsolatok

A mindennapos testnevelési programhoz és az azt kiegészítő más mozgáslehetőségekhez szükségünk van jó kapcsolatokra a sportot szerető és művelő szülőkkel, a helyi sportegyesületekkel, a környék sportegyesületeivel, ezek megfelelő végzettséggel rendelkező sportoktatóival, edzőivel, az Alapfokú Művészeti Oktatás néptáncoltatóival.

Várható eredmények

A rendszeres mozgás hatására javul a tanulók egészségi állapota, fizikai állóképessége. Az alsó tagozatos mozgásfejlesztő órák hatására a felső tagozaton magasabb szinten tudják a gyerekek elsajátítani a sportjátékok, a torna, az atlétika mozgásanyagát. A tartásjavító óráknak köszönhetően csökkennek a mozgásszervi elváltozások. Csökken a gyerekek stressz-szintje, jobban bírják az idegi terhelést is. Javul játékkultúrájuk és a közösségért érzett felelősségtudatuk.

Értékelés

Az értékelés szóbeli, elsősorban a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődését kell értékelni. Az adott tevékenységre jellemzően a tanulók aktivitását, kezdeményezőkészségét, sportszerű viselkedését és a csapatmunkában való részvételét vesszük figyelembe.

A testnevelés órákon kívüli rendszeres sporttevékenységben való részvétel, eredmény a tantárgyi érdemjegyben is megjelenhet.

A tanév végén jutalomkönyv és sportoklevél formájában is elismerjük a teljesítményt.

A program eredményességének értékelésére tervezzük a tanévek végén, hogy kérdőíves felmérést végzünk a gyerekek és a szülők körében. Ebből szeretnénk megtudni, hogy változik-e a résztvevők motiváltsága és növekedett-e a mozgással eltöltött idejük.